Motywacja a ocena pracy.

10 października 2016

Ocena pracy może może mieć wpływ na wyższy poziom motywacji pracowników. Bardzo wiele zależy od poprawności procesu oceny, ale jeśli tylko zostaną uszanowane najważniejsze zasady, to można spodziewać się pozytywnych efektów. Rzetelna ocena pracowników to klucz do sukcesu całej firmy.

office-1209640__180

 

Znaczenie ewaluacji w firmie

Oceny okresowe pracowników to metoda weryfikacji kompetencji pracownika w kontekście wymagań stanowiska na jakim pracownik pracuje. Polega na wartościowaniu określonych cech osobowości, zachowań oraz efektów pracy w odniesieniu do standardów jakie są przez firmę na danym stanowisku oczekiwane” – precyzuje portal „infopraca.pl”.

W ostatnich latach zaobserwować można wzmocnienie pozycji oceny pracowniczej wśród procesów realizowanych w przedsiębiorstwach, ponieważ stanowi ona czynnik oddziałujący na jakość funkcjonowania firmy. Informacje o kompetencjach i aktywności pracownika, a także możliwość przypisania wartości wykonywanym przez niego zadaniom i prezentowanym przez niego cechom osobowości są bardzo cenne dla firmy. Rzeczą jasną jest, że wartość tych informacji zależy od poprawności projektowania i przeprowadzenia procesu ewaluacji. Nieprawidłowości pojawiające się na poszczególnych etapach omawianego procesu mogą bowiem przynieść więcej szkód, niż korzyści.

Zjawisko motywacji

office-1548292__180Motywacja stanowi bardzo ważny element życia każdego człowieka. Jest ona szczególnie istotna w odniesieniu do ludzi pracujących, ponieważ dzięki niej, są oni w stanie odnaleźć w sobie chęć do pracy, do podejmowania się nowych zadań oraz ciągłego rozwoju i samodoskonalenia. Firmy, które pracownika traktują jako swoją największą wartość, zjawisko motywacji nie jest im obojętne. Przedsiębiorstwa dokładają wszelkich starań, aby zachować ją u swoich pracowników na wysokim poziomie, gdyż znane jest im znaczenie motywacji w kontekście jakości pracy. W tym celu podejmują różne działania wpływające na pracowników. Mają one za zadanie wykształcenie pożądanych postaw i zachowań. Czym tak naprawdę jest motywacja? Istnieje spora liczba definicji wyjaśniających to zjawisko. Stosując pewnego rodzaju uogólnienie, można wskazać, że głównym ich założeniem jest wystąpienie zachowania o określonym kierunku i celu w konsekwencji pojawienia się motywacji.

Zrozumienie wartości pracownika

Świadomość wartości tkwiącej w pracownikach w kontekście jakości funkcjonowania przedsiębiorstwa jest bardzo istotne. Należy zaznaczyć, że to właśnie umiejętności i doświadczenie ludzi zatrudnionych w firmie są bazą dla jej rozwoju. Właściwość tę można jednak obserwować tylko pod warunkiem, że zasoby pracownika wykorzystywane są w odpowiedni sposób. Można to osiągnąć poprzez proces ewaluacji, który umożliwia poznanie kwalifikacji i potrzeb pracowników. Ich świadomość pozwala z kolei odpowiednio przydzielać pracowników do stanowisk oraz wyznaczać im stosowne obowiązki.

Co można zyskać dzięki ewaluacji?

Wspólną korzyścią dla pracownika i przełożonego płynącą z procesu ewaluacji jest z poprawa relacji pomiędzy nimi. Ktoś zapyta: Jak to możliwe? A wszystko dzięki otwartemu wyrażeniu oczekiwań leżących po obu stronach. Rzetelnie przeprowadzona ocena pracy daje też przełożonemu podstawę do ustalania wysokości wynagrodzeń współmiernej do jakości wykonywanej przez podwładnego pracy oraz do wyróżniania zasłużonych pracowników awansem czy premią.

business-people-1572059__180Jeśli chodzi o pracownika, to wśród zalet płynących z procesu ewaluacji wyróżnić można uzyskanie informacji na temat wykonywanych obowiązków. Weryfikacja skuteczności swoich działań sprzyjać może wyższemu poziomowi ich wykonywania w późniejszym czasie. Innym pozytywnym aspektem oceny w przypadku pracownika jest możliwość identyfikacji jego atutów i słabości, a co za tym idzie – możliwość zaplanowania adekwatnego systemu szkoleń pomagających w budowaniu atrakcyjnej ścieżki kariery. Należy również pamiętać, iż ludzka psychika skonstruowana jest w taki sposób, że ludzie nie lubią być oceniani, wywołuje to u nich zawsze podniesienie poziomu adrenaliny oraz stres. Szczególnie istotne jest więc, aby menedżerowie i specjaliści do spraw personalnych potrafili efektywnie komunikować się z pracownikami i motywować ich do poprawy efektywności swojej pracy. Ocena musi stanowić spójny element polityki firmy oraz inspirację do efektywniejszej pracy, nie zaś budzącą strach konieczność.

Wszystko wskazuje na to, że odpowiednio zaplanowany i zrealizowany proces oceny pracowniczej może sprzyjać powstaniu u pracowników motywacji, a w konsekwencji większej rzetelności w wykonywaniu powierzonych im obowiązków, formowaniu nowych i wzmacnianiu istniejących już zasobów, a także przezwyciężaniu przeszkód powstających w codziennej pracy.

 

Opracowano na podst.: (http://e-guide.pl/baza-wiedzy-2/jak-ocena-okresowa-wplywa-na-motywacje-pracownikow/)