Marzenie – wyobraźnia

8 września 2016

553112_453129031462718_1927837426_n

„Nie ma zbyt wiele cza­su, by być szczęśli­wym. Dni prze­mijają szyb­ko. Życie jest krótkie. W księdze naszej przyszłości wpi­suje­my marze­nia, a ja­kaś niewidzial­na ręka nam je przek­reśla. Nie ma­my wte­dy żad­ne­go wy­boru. Jeżeli nie jes­teśmy szczęśli­wi dziś, jak pot­ra­fimy być ni­mi jutro? ” – Phil Bosmans

„Ser­ce oba­wia się cier­pień […] Po­wiedz mu, że strach przed cier­pieniem jest straszniej­szy niż sa­mo cierpienie.” – Paulo Coelho

„Kiedy się cze­goś prag­nie, wte­dy cały wszechświat sprzy­sięga się, byśmy mog­li spełnić nasze marzenie.” – Paulo Coelho

„Lecz bied­ny jes­tem: me skar­by – w marzeniach;
Więc ci rzu­ciłem marze­nia pod stopy;
Stąpaj os­trożnie, stąpasz po marzeniach.” – William Butler Yeats

„Co­kol­wiek za­mie­rzasz zro­bić, o czym­kolwiek marzysz, zacznij działać. Śmiałość za­wiera w so­bie ge­niusz, siłę i magię.” –  Johann Wolfgang Goethe

„Wyob­raźnia bez wie­dzy może stworzyć rzeczy piękne. Wie­dza bez wyob­raźni naj­wyżej doskonałe.” –  Albert Einstein

„Gdy słowa już da­rem­ne, myśli da­rem­ne, a wyob­raźni nie chce się już wyob­rażać, jeszcze tyl­ko mu­zyka. Jeszcze tyl­ko mu­zyka na ten świat, na to życie.” –  Wiesław Myśliwski

„Czys­ta uczci­wość, to po­dej­rza­na cecha, często by­wa zna­kiem bra­ku wyobraźni.” – Virginia Woolf

„Wiem, że gdy pla­nujesz przyszłość, nieda­leką i tę dal­szą – mu­sisz wspiąć się na wyżyny wyob­raźni by mnie gdzieś umieścić.” – Katarzyna Nosowska